DEFINICJE

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Adres reklamacyjny: Cathleen Fashion ul.Bielawska 1/1 02-511 Warszawa Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Dane kontaktowe: Cathleen Fashion ul.Bielawska 1/1 02-511 Warszawa e-mail: sklep@cathleenfashion.eu telefon: +48 517 067 005
Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
Dowód zakupu - faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie po uprzedniej przedpłacie.
Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cathleenfashion.eu za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedający: Cathleen Fashion ul.Bielawska 1/1 02-511 Warszawa Numer NIP 5213528443 Numer REGON 363454547 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=ad965969-bbe0-4093-847b-a19e6d01f273 KONTO BANKOWE - 76 1020 1068 0000 1702 0341 5866 PKO BP
System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

ZAWARCIE UMOWY

Ceną sprzedaży jest cena przedmiotu wyrażona w złotych polskich (PLN), zawierająca podatek VAT i jest widoczna na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy; wybór rodzaju płatności; wybór miejsca wydania rzeczy; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku Zamawiam.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.
Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
Regulamin jest integralną częścią Umowy.
Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu.
Umowa zawierana jest w języku Polskim.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Niezbędne dla złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt albo produkty „do koszyka”, wybrać opcję „przejdź do kasy”, a następnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, zaakceptować niniejszy regulamin oraz wybrać opcję „kupuję i płacę”.
W celu usprawnienia składania zamówień Klient może założyć na Stronie Internetowej Sklepu indywidualne konto.
W tym celu Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz zaakceptować niniejszy regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utrzymywania indywidualnego konta.
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, lub w przypadku wybrania dostawy za pobraniem, natychmiast.
Klient, który nie wybrał dostawy firmą kurierską za pobraniem, jest obowiązany wpłacić na konto Sprzedającego należność za zamówiony towar w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
W razie braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane. Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie 48h od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy albo, w przypadku gdy Klient wybrał dostawę firmą kurierską za pobraniem, od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu nadania przesyłki zawierającej przedmiot umowy na adres wskazany przez Klienta.

DOSTAWA

Zakupiony przedmiot dostarczany jest przez firmę kurierską DHL pod wskazany w zamówieniu przez Klienta adres.
Koszt dostawy przedmiotu przez kuriera jest pokrywany przez Klienta.
Zakupione przedmioty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, a jeżeli Klient wybrał dostawę przez firmę kurierską za pobraniem po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
Sprzedawca wysyła zakupione przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa tylko po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Wraz z zakupionym przedmiotem na życzenie wydawana jest faktura VAT.
Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym w formularzu zamówienia Sprzedawcę i podać numer NIP.

SPOSÓB ZAPŁATY

Płatność za zakupiony przedmiot, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w zamówieniu, może być dokonana w jeden z następujących sposobów: przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
W tym przypadku wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta; gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej dostarczającej zakupiony przedmiot za pobraniem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Cathleen Fashion ul. Bielawska 1/1 02-511 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: sklep@cathleenfashion.eu.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.
Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, każdorazowo płatności zwrotne realizowane przez sprzedawcę są na bieżąco, lecz nie później niż 14 dni od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta.
Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy ponosi Klient.
Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy towar musi być kompletny.
Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tu.

WARUNKI GWARANCJI

Zakupione i dostarczone przez Sprzedawcę przedmioty są towarami fabrycznie nowymi.
Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT.
Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne będą usuwane nieodpłatnie.
Objęcie sprzedanych przedmiotów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.).

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: sklep@cathleenfashion.eu i poinformować o wykrytych wadach zakupionego towaru.
Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do Siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca po otrzymaniu towaru wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
Klient nie może odstąpić od Umowy na tej podstawie, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca dokonuje zwrotu poniesionych przez Klienta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Sprzedawcy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny, Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Klienta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania Sklepu) mogą być składane drogą elektroniczną na adres sklep@cathleenfashion.eu wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego..

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach ich przetwarzania jest Katarzyna Kozaczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cathleen Fashion Katarzyna Kozaczyńska, adres: ul. Bielawska 1/1, 02-511 Warszawa, NIP: 5213528443.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania Umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonaniem Umowy, a także który związany jest z rozwojem działalności oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Klienta sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu, w każdym razie nie dłużej niż 14dni, w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu Klientowi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody, w celach analitycznych i statystycznych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, dane osobowe zostaną zanimizowane.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia Umowy.
W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przez jej cofnięciem.
Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in.. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowo – śledcze), inne podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie umowy zawartej z Administratorem bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora.
Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta dotyczy przypadku: przetwarzania danych osobowych Klienta w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia do złożenia sprzeciwu,
Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu; szczególnej sytuacji Klienta – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni.
Wymaga to jednak wskazania przez Klienta szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie.
Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec praw Klienta lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, jego wyglądu i innych treści w nim umieszczonych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie na zasadach określonych w/w ustawie.
Korzystanie z utworów wskazanych w ust. 1 na jakimkolwiek polu eksploatacji wymaga wcześniejszego uzyskania licencji od Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Gdyby jednak Państwo byli bardzo niezadowoleni z naszych usług to pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.